ปรัชญา สู่ความสำเร็จของยูโรเปี้ยนฟู้ด

บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน) ก้าวย่างสู่ความสำเร็จด้วยการเป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจผลิตอาหารและ ขนมขบเคี้ยวรายใหญ่ของประเทศ โดยได้รับการยอมรับจาก ตลาดผู้บริโภคด้วยดีเสมอมา ด้วยปรัชญาที่มุ่งมั่นการเข้าไปมีส่วนร่วมสร้างรอยยิ้มแห่งความสุข จากความอิ่มอร่อยที่สูงด้วยคุณค่าทางโภชนาการ ภายใต้ชื่อ "ยูโร่"


เพราะความตระหนักดีมาโดยตลอดว่า รอยยิ้ม คือ จุดเริ่มต้นแห่งความสุขที่ทุกคนต้องการ เราได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดด้วยการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง คุณภาพสินค้าที่ครบถ้วนด้วยคุณค่าทางโภชนาการ สะอาด ถูกสุขอนามัย ปลอดภัย ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นหลักปรัชญาในการดำเนินงานตลอดมา และใช้เป็นกลยุทธ์การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการผลิต บุคลากร การตลาด จนกระทั่งก้าวสู่ความสำเร็จในปัจจุบัน เพื่อเป็นการตอบรับกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างลงตัว และพร้อมแจกจ่าย ความอิ่มอร่อย และรอยยิ้ม จาก "ยูโร่" ไปทั่วไทย ....

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการผลิต และจำหน่ายสินค้าบริโภคอันดับ 1 ของอาเชี่ยน


พันธกิจ

1. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต

2. พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

3. ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ

4. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์


พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต

นับจากเริ่มต้น โรงงานยูโร่ ตั้งอยู่บนถนนปู่เจ้าสมิงพรายในเนื้อที่ 5 ไร่เศษ เพื่อผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกชนิดภายใต้ชื่อ " ยูโร่ " ต่อมาความก้าวหน้าของบริษัทฯ และสายงานผลิตที่เพิ่มขึ้น โรงงานแห่งใหม่ขนาดใหญ่ที่เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย จึงถูกสร้างขึ้นด้วยเงินทุนกว่า 1,000 ล้านบาท

การเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดด้านธุรกิจผลิตอาหารและขนมขบเคี้ยวในประเทศไทยของบริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน) ย่อมเป็นหลักประกันถึงการยอมรับของตลาดเป็นอย่างดี ดังนั้น การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตในโรงงานแห่งใหม่นี้ จึงเพื่อเป็นการรองรับการเติบโตของผู้บริโภค การลงทุนอย่างมากมายในการพัฒนา จึงประกอบไปด้วย กำลังการผลิตที่สูงมากด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัย พร้อมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการควบคุมทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการพัฒนากระบวนการผลิตที่พิถีพิถัน ด้วยการคัดเลือกวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน การผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และการวิจัยทดลองค้นคว้าในห้อง ปฏิบัติการในทุกขั้นตอน ด้วยระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพ เน้นเรื่องความสะอาดและปลอดภัยในทุกขั้นตอนของการผลิต พนักงานทุกคนต้องได้รับการอบรมให้มีความรู้อย่างมีคุณภาพ ด้วยการบริหารงานอย่างมีระบบเช่นนี้ จึงได้รับการรับรองระบบ GMP และ HACCP จากหน่วยงานของรัฐบาล เป็นสิ่งรับประกันได้ว่า ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นภายใต้ชื่อ " ยูโร่ " จึงสามารถสร้างความสุขกับการบริโภคได้อย่างแท้จริง


พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยหยุดยั้งที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ภายใต้การมุ่งเน้นคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการ ความอร่อย ซึ่งต้องสอดคล้องกับพฤติกรรมและวิถีชีวิตของผู้บริโภคยุคใหม่ที่นิยมความสะดวกรวดเร็ว

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จะให้ความสำคัญตั้งแต่การค้นคว้าวิจัย ค้นหาสิ่งที่เป็นความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภค นำมาผ่านกระบวนการขั้นตอนการวิเคราะห์ การคัดเลือกวัตถุดิบ การผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง การควบคุมคุณภาพ จนถึงบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย ซึ่งในแต่ละขั้นตอน บริษัทฯ จะมีการวิจัยทดลองศึกษาและค้นคว้าในห้องปฏิบัติการ โดยผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ ก่อนผลิตจริงทุกครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ " ยูโร่ " เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสามารถสร้างรอยยิ้มได้ ดั่งสโลแกนที่ว่า "ยูโร่ ... รอยยิ้มแห่งคุณภาพ"


ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ

ในภาวะตลาดที่มีการแข่งขันสูง การทำให้สินค้าเป็นที่ยอมรับ จำเป็นต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก บริษัทฯ จึงเน้นการพัฒนาทั้งตัวผลิตภัณฑ์ และการบริการให้สอดคล้องกันทั้งระบบการตลาด โดยผลิตภัณฑ์ต้องมีความหลากหลาย มีบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย สะดุดตา ในขณะเดียวกัน ราคาขายต้องเป็นราคายุติธรรม และผู้บริโภครับได้ ในด้านการบริการ ทางบริษัทฯ ได้มีนโยบายการขยายช่องทางการจำหน่ายให้กว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวกในการซื้อ ด้วยการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายทั่วประเทศอย่างมีระบบ และการกระจายสินค้าทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็ว ด้วยระบบการจัดส่งสินค้าทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ผ่านช่องทางร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีก ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ฯลฯ

การปรับปรุงการบริหารจัดการในด้านการตลาด บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง ทั้งสำหรับร้านค้าและผู้บริโภค รวมถึงการจัดกิจกรรมด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคได้รับรู้ เกิดความสนใจและตัดสินใจซื้อในที่สุด พร้อมกับมุ่งเน้นการสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับผลิตภัณฑ์ทุกตัวมาโดยตลอด


ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำพาธุรกิจของบริษัทฯ ไปสู่ความสำเร็จ ดั่งที่ว่า


" บุคลากร .. ทรัพยากรสู่ความเป็นหนึ่ง "
"Personnel .. resources to reach excellency"


ดังนั้น บุคลากรของบริษัทฯ ต้องได้รับการดูแล เอาใจใส่ เสมือนหนึ่งเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกัน พนักงานทุกคน ทุกระดับ ของบริษัทฯ จะได้รับการฝึกอบรมและการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงเพื่อเป็นรองรับกับการขยายตัวของธุรกิจ อาทิ


- การจัดส่งพนักงานไปอบรม สัมมนา หรือศึกษาเพิ่มเติมต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถอยู่อย่างสม่ำเสมอ

- การจัดส่งพนักงานไปดูงานต่างประเทศ

- การจัดวิทยากรผู้มีความชำนาญพิเศษ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา มาให้การอบรมหรือให้คำแนะนำเป็นระยะๆ


นอกจากการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานแล้ว บริษัทฯ ยังได้ตระหนักถึงคุณค่าแห่งชีวิตและความเป็นอยู่ของบุคลากรทุกระดับชั้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำพาธุรกิจของบริษัทฯ ไปสู่ความสำเร็จทั้งในปัจจุบันและในอนาคต บุคลากรของบริษัทฯ จะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ตลอดจนการได้รับสวัสดิการต่างๆ เช่น


- การประกันสังคมตามกฎหมาย

- การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน

- การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการเงินกู้

- การประกันสุขภาพ การประกันชีวิต และการประกันอุบัติเหตุ

- ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเจ็บป่วยระหว่างการปฏบัติหน้าที่ในเขต ตจว.

- เครื่องแบบพนักงานของบริษัท


นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ในเชิงจริยธรรม เพื่อเพิ่มคุณภาพให้กับชีวิต รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในองค์กร บริษัทจะมีการจัดกิจกรรมทางสังคมให้กับพนักงานทุกระดับชั้นอย่างสม่ำเสมอ เช่น


- การจัดอบรมสัมมนาเพื่อมุ่งเน้นการเสริมสร้างจริยธรรม

- การจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม

- การจัดกิจกรรมทางสังคมต่างๆ ร่วมกัน เช่น การจัดกิจกรรมแจกของขวัญวันเด็ก, การเข้าร่วมกิจกรรมการบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ, การร่วมจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมกับนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ เป็นต้น

- การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ร่วมกันของพนักงานในทุกระดับชั้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในองค์กร


การตระหนักถึงคุณค่าของบุคลากร บริษัทฯ จึงเปรียบเสมือนเป็นบ้านที่สองที่ได้ให้ทั้งความรู้ ความสุข รายได้ และอนาคต แก่พนักงานของบริษัทฯ ทุกคน

เป้าหมาย

เป็นที่หนึ่ง ในตลาดสินค้าบริโภคประเภทขนม ในประเทศไทยภายในปี 2555


นโยบายการบริหาร

1. สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

2. คุณภาพคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการจัดการ

3. มุ่งมั่นที่จะดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม และสังคม

4. นำกิจกรรม 5ส มาเป็นเครื่องมือในการบริหารงานเพื่อมุ่งสู่ WCM (World Class Management)

คำนิยม

We take part in building smiles of happiness through our nutritious delicacies under the EURO brand name.


"ยูโร่" ... รอยยิ้มแห่งคุณภาพ ... เรามุ่งมั่นเข้าไปมีส่วนร่วมสร้างรอยยิ้มแห่งความสุข จากความอิ่มอร่อยที่สูง ด้วยคุณค่าทางโภชนาการภายใต้ชื่อ " ยูโร่"