รางวัล

โล่เกียรติคุณ ผู้ประกอบการดีเด่น ประเภท การผลิตที่ดีตามระบบ GMP/HACCP ประจำปี 2552

Good Manufacturing Practices (GMP)

Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) System