ข้อแนะนำในการกรอกใบสมัคร (Instruction)
1. เขียนข้อความลงในใบสมัครให้ครบถ้วน และ ชัดเจนทุกรายการเท่าที่ท่านจะทำได้
    Please fill in this application for employment by clearly and completely
2. หากมีข้อสงสัยใด ๆ ในการเขียนข้อความในใบสมัคร ให้สอบถามจากเจ้าหน้าที่รับสมัคร
    For more information , please contact our staffs

 
ท่านทราบข่าวการสมัครจาก(Source of application information)
ตำแหน่งงานที่สมัคร :
Position Applied

เงินเดือนที่ต้องการ :
Salary Expected
*
ข้อมูลส่วนตัว (Personal Data)
ชื่อ-นามสกุล (ไทย)
นาย นาง นางสาว
  Name (English)
Mr. Mrs. Miss
วัน/เดือน/ปี เกิด :
Date of Birth

อายุ :
Age

* น้ำหนัก :
Weight
* ส่วนสูง: Height * กรุ๊ปเลือด: Blood Group *
สัญชาติ :
Nationality
* เชื้อชาติ :
Race
* ศาสนา :
Religion
*

บัตรประชาชนเลขที่ :
ID card No.

* ออกให้ ณ :
Place of issue
* วันหมดอายุ :
Due date
*

บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีเลขที่ :
Tax Identification No.
บัตรประกันสังคมเลขที่ :
Social Security No.
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน :
Address
* อีเมล์:
E-mail *

โทรศัพท์ :
Phone *

มือถือ :
Mobile *

ที่อยู่ปัจจุบัน :
Present Address

*
       
ข้อมูลครอบครัว (Family Details)
สถานภาพการสมรส
Marital
โสด
Single
สมรสโดยทะเบียน Registeres สมรสแต่ไม่จดทะเบียน Non-Registered แยกกันอยู่ Separated หย่า
Divorced
หม้าย
Widowed

จำนวนบุตร
Number of children
คน ศึกษา
Studying
คน ไม่ศึกษา
Not Studying
คน

วงเงินประกันชีวิต
Financial amount of Life Insurance
บาท/ปี ดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
Loan for resident
บาท
 
ชื่อ
( Name )
อายุ
Age
อาชีพ
Occupation
สถานที่ทำงาน / สถานศึกษา
Office / Institution
โทรศัพท์
Telephone
บิดา Father
มารดา Mother
พี่น้องร่วม บิดา / มารดา
No. of Brothers / Sisters
1.
2.
3.
4.
คู่สมรส:
Spouse
                   
การรับราชการทหาร (Military Service)
สถานภาพทางทหาร
Military Service
เกณฑ์แล้ว ใบสำคัญเลขที่
Yes
ยังไม่ได้เกณฑ์
No
ได้รับการยกเว้น เพราะ
If exempted specify reason

เคยอุปสมบทหรือไม่
Did you ordained?
ไม่เคย
No
เคย เป็นเวลา
Yes
 
การศึกษา (Education)
ประวัติการศึกษา
Education Background
การศึกษา
Education
สถานศึกษา
Institution
สาขาวิชา
Major
ระยะเวลาศึกษา ( Period )
วุฒิที่ได้รับ
Obtain
จาก (From) ถึง (To)
ประถมศึกษา
Primary
มัธยมต้น / ปลาย
Secondary
อาชีวะ (ปวช.)
Vocational
อาชีวะ (ปวส.)
Higher Vocational
อนุปริญญา
Diploma
ปริญญา
Degree
อื่นๆ
Other
 
การฝึกอบรม
Train
ชื่อหลักสูตร
Subject
สถาบันฝึกอบรม
Institute
ระยะเวลา
Duration
วุฒิที่ได้รับ
Obtain
ความสามารถพิเศษ (Special Skills)
 
ความสามารถทางภาษา
Proficiency in Languages
โปรดระบุว่า เล็กน้อย, พอใช้, ดี หรือดีมาก
Please indicate whether little, fair, good, or excellent
พิมพ์ดีด
Typing
คำ/นาที
W.P.M
พูด
Speak
เขียน
Write
เข้าใจ
Understand
อ่าน
Read
ไทย
Thai
ไทย
Thai
อังกฤษ
English
จีน
Chinese
อังกฤษ
English
อื่นๆ
Others
คอมพิวเตอร์/โปรแกรม
Computer/Program
ความสามารถพิเศษอื่นๆ
Any Other Abilities
ประวัติการทำงาน ( Employment History)
ให้เรียงลำดับจากสถานที่ทำงานสุดท้าย
Start with your present or latest employer
 
ชื่อสถานประกอบการ
List of Employed
ระยะเวลา
Duration
เงินเดือน
Salary
ตำแหน่งหน้าที่/ความรับผิดชอบ
Position/Scope of work
สาเหตุที่ออก
Reason for Leaving
จาก
ว/ด/ป
ถึง
ว/ด/ป
เริ่มต้น
Start Salary
สิ้นสุด
Last Salary
 
อื่นๆ (Miscellaneous)
ท่านเคยสมัครงานกับบริษัทนี้มาก่อนหรือไม่
Have you ever applied for employment us before?
ไม่เคย
No
เคย
Yes

ท่านมีญาติหรือบุคคลที่รู้จักทำงานในบริษัทฯ ชื่อ-สกุล
Do you have any immediate relative(S) working at this company?
เกี่ยวข้องเป็น
Relationship

ท่านมีรถยนต์ / มอเตอร์ไซด์ ส่วนตัว ที่สามารถนำมาใช้ในงานบริษัทหรือไม่ ?
Do you have a car /motorcycle available for company business?
รถยนต์
Car
มี
Yes
ไม่มี
No
  มอเตอร์ไซด์
Motorcycle
มี
Yes
ไม่มี
No

ท่านมีใบขับขี่หรือไม่
Do you hold a driving licence?
ไม่มี
No
มี
Yes
เลขที่
No.

สามารถปฏิบัติงานเป็นกะหมุนเวียนได้หรือไม่
Can you work shift by shift?
ไม่ขัดข้อง
No
ขัดข้อง
Yes
   

สามารถเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม
Can you rotate you work position?
ไม่ขัดข้อง
No
ขัดข้อง
Yes
   

ท่านเคยป่วยหนักหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือไม่
Have you ever been seriously ill or contracted with contagious disease?
ไม่เคย
No
เคย
Yes
ระบุ
Specify

กรณีเร่งด่วน บุคคลที่สามารถติดต่อได้
In case of emergency,please notify :
ชื่อ
Name
ที่อยู่
Address
เบอร์โทรศัพท์
Telephone Number
ความสัมพันธ์
Relationship

ท่านยินยอมที่จะให้บริษัทฯ ตรวจสอบประวัติการทำงานจากนายจ้างเดิมหรือไม่
May onguiries be made from your past or present employer?
ยินยอม
Yes
ขัดข้อง
No

ชื่อนายจ้าง / ผู้บังคับบัญชา / ฝ่ายบุคคลของสถานที่ทำงานสุดท้ายของท่าน
Name of employer/manager/human resorce from your last company

ที่อยู่
Address
เบอร์โทร
Telephone No.

ท่านพร้อมจะมาเริ่มงานกับบริษัทได้ในวันที่
Date available to start work

ชื่อผู้ค้ำประกัน(เฉพาะตำแหน่งที่ต้องการค้ำประกัน)
Name of Guarantor (for reguired position)
ชื่อ-นามสกุล
Name
อาชีพ
Occupation
ตำแหน่ง
Position
อายุ
Age
ปี
yrs.

ที่อยู่
Address
เบอร์โทร
Telephone No.
ความสัมพันธ์
Relationship
บุคคลที่อ้างอิง (ที่ไม่ใช่ญาติ)
Personal References (not relative)
ชื่อ สกุล ( Name ) ที่อยู่ ( Address ) อาชีพ ( Occupation ) ความสัมพันธ์ ( Relationship )
 
     ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริงถูกต้องและสมบูรณ์ทุกประการ หากภายหลังบริษัทจ้างเข้ามาทำงานแล้วปรากฏว่าข้อความในใบสมัครงานเอกสารที่นำมาแสดงที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
     I certify that all statements given in this application form are true.If any is found to be untrue after engagement,the company has the right to terminate my employment without any compensation or severance pay whatsoever.
ส่ง